Dobra KoncepcjaDobra KoncepcjaPolityka prywatności

 1. Wiemy, jak ważne jest dla użytkownikówi klientów serwisu Administratora zapewnienie bezpieczeństwa danych i dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności.

 2. Korzystanie z serwisu Administratora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego dokumentu.

 3. Administratorem danych jest w2portal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Opaczewskiej 43, kod pocztowy 02-201, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470297, REGON 302492044, NIP 9721245179, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł

 4. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danychKlientów i prowadzi działania mające na celu ograniczenie dostępudo danych w możliwie największym stopniu, z zastrzeżeniem wyjątków wymaganych prawem.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Klienta, jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.

 6. Przechowywanie i przetwarzanie jest zgodne z wymogami polskiego prawa i odbywa się na zabezpieczonych serwerach.

 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania Rejestracji.

 8. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie Rejestracji są wykorzystywane dla celów logistycznych, księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi serwisu oraz do innych czynności związanych zzawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług.

 9. Dane Klientów korzystających z Portalu Administratora są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, w których dane Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanychprzez Administratora i za zgodą Klienta.

 10. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo wykorzystywać dane Klientaw celu ustalenia jego odpowiedzialności.

 11. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji oraz usunięcia danych, o ile Klient wyrazi wprost taką wolę.

 12. Administratorwykorzystuje na Portalu pliki "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej - w przypadku ponownego połączenia się z daną stroną, pozwalająone rozpoznać rodzaj urządzenia, z którego łączy się z Portalem dany użytkownik. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych wyłącznie serwerowi, który je stworzył. Dzięki plikom "cookies" Administrator może lepiej dostosowywać Portal do potrzeb Klientów oraz polepszyć nawigację poruszania się po Portalu. Pliki "cookies" służą także do opracowywania danych statystycznych wyłącznie dla celów wewnętrznych Administratora. Wykorzystywane przez Administratora pliki "cookies" nie mają dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika Portalu, nie umożliwiają ustalenia jego tożsamości oraz nie śledzą aktywności użytkownika Portalu Administratora po opuszczeniu jego witryny.

 13. Powyższa Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie na portalu Administratora. W przypadku łączenia się zinnymi witrynami, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania polityki prywatności na innych stronach.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo dowprowadzania zmian w Polityce prywatności. Ewentualne zmiany Polityki prywatności nie będą naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.